Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

 

In het pedagogisch beleidsplan beschrijven wij onze manier van werken de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen en   bij welke (spel)activiteiten kinderen hun groep verlaten en hoe pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere volwassenen.

De Wet Kinderopvang, die 1 januari 2000  van kracht is geworden, verplicht iedere kinderopvanginstelling om de vier pedagogische basisdoelen beschreven door Prof. Walraven Riksen te betrekken en tot uiting te laten komen in het pedagogisch beleid.

Die vier pedagogische basisdoelen zijn :

 • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid.
 • Het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen.
 • Het bevorderen van de sociale competentie van kinderen.
 • Socialisatie door overdracht van normen en waarden.

Deze vier pedagogische basisdoelen zijn het centrale uitgangspunt voor het dagelijkse werk op de groep.

Deze vier pedagogische basisdoelen zijn algemeen en geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang.

Ons pedagogisch beleidsplan is van belang voor:

 • Ouders / verzorgers, zodat u weet waarvoor u kiest en wat u kunt verwachten;
 • Ons sociale netwerk, zoals consultatiebureaus, basisscholen, gemeente en GGD;
 • En voor onszelf, het pedagogisch beleidsplan dient als middel om de kwaliteit van onze kinderopvangorganisatie te waarborgen en te verhogen.

Onze doelstellingen zijn:

 • Het bieden van professionele en kwalitatief goede dagopvang voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 weken tot en met 13 jaar;
 • het bieden van veiligheid, vertrouwen en warmte;
 • Samen met de ouders de opvoeding van de kinderen te begeleiden.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind;
 • Voor de kinderen van de BSO draait het met name om vrijetijdsbesteding.

Onze Visie:

Elk kind is uniek en moet tot volle ontplooiing kunnen komen.

Zorg voor vertrouwen, de kinderen moeten kunnen vertrouwen op ons, dat ze altijd op ons kunnen rekenen.

Voor de kinderen die de buitenschoolse opvang (BSO) bezoeken gaat het per definitie om vrije tijd. Kinderen hebben bij ons een vrije keuze en mogen eigen initiatief nemen voor hun spel en activiteiten.

Bij kinderopvang De Hooiberg zijn alle kinderen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang welkom, Ook voor kinderen met een vraag naar extra zorg, begeleiding en ondersteuning kunnen bij ons terecht.

De kinderen met een extra zorg- en/of opvoedingsvraag komen niet in een aparte groep, maar draaien gewoon mee in de reguliere groep.  Deze kinderen hebben weliswaar een zorgvraag maar het zijn ook gewoon kinderen. Spelen, communiceren en omgaan met leeftijdsgenootjes is voor hen net zo belangrijk als voor de andere kinderen. Wij bieden opvang aan, aan deze kinderen mits het verantwoord is en aansluit bij de mogelijkheden van het kind, de groep en de pedagogisch medewerkers. Uitgangspunt is dat de kinderen die bij ons worden opgevangen het leuk en gezellig hebben, dat ze zich veilig voelen, gewaardeerd, geaccepteerd en dat ze graag naar De Hooiberg toe komen.

Het gehele pedagogisch beleidsplan ligt in onze kinderopvang ter inzage en wordt op verzoek digitaal aan u toegezonden.